• Cim-Annoushkafour
  • Cim-Annoushkathree
  • Cim-headshot
  • CimAshton-handsone
  • Cim-box
  • Cim-dress
  • Cim-Annoushkaseven
  • Cim-annoushkla
  • Cim-beads
Cim Height 5'5 Bust 34 Waist 27 Hips 35 Dress 10-12 Shoe 6 Glove 7